S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲/̲2̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲â̲y̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲5̲ ̲(̲q̲u̲ê̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲L̲ụ̲c̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲)̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲ý̲ ̲N̲h̲â̲n̲.̲

Đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲,̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲ý̲ ̲N̲h̲â̲n̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲)̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲9̲)̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲1̲ ̲M̲a̲i̲ ̲X̲á̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲T̲r̲ụ̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲ý̲ ̲N̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲v̲ụ̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲
>

̲T̲h̲e̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲.̲

̲C̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲d̲o̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲V̲.̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲5̲/̲8̲/̲2̲0̲0̲5̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲ở̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲L̲ụ̲c̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲)̲,̲ ̲d̲o̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲2̲3̲/̲2̲/̲2̲0̲2̲1̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲V̲.̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲ủ̲.̲ ̲

Đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲/̲0̲2̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲o̲ ̲s̲ợ̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲V̲.̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲;̲ ̲k̲h̲i̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲b̲ó̲p̲ ̲c̲ổ̲ ̲V̲.̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲a̲o̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲H̲à̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲.̲

Hi̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲.̲..

Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân chính là mẹ ruột của y.

Án mạng đau lòng ngày cận Tết: Con trai dùng kéo lấy mạng mẹ ruột

Chau Đươnl là con ruột của bà Néang Béch (sinh năm 1979), cùng sinh sống với y tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, An Giang.

Theo Lao Động, cuộc sống thường ngày 2 mẹ con hay mâu thuẫn với nhau vì bà Béch cho rằng con trai suốt ngày tụ tập ăn chơi, không lo làm ăn nuôi sống gia đình.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là vào chiều 25/1, Đươnl và mẹ cãi nhau to. Mẹ la mắng khiến hắn tức giận nên chờ đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl vào chòi nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, nhẫn tâm lấy cây kéo rồi vén màn đâm 2 nhát vào người mẹ.

Bị con trai đâm 2 nhát, bà Béch bỏ chạy thì vấp ngã. Đươnl thấy vậy thì nhẫn tâm tiếp tục đâm nhiều nhát kéo vào người mẹ, hắn còn dùng thanh gỗ đánh bồi thêm vào người mẹ khiến bà gục hẳn.

Lúc này người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo công an Ngay sau đó lực lượng Công an xã An Cư đến đưa Đươnl về trụ sở làm việc, còn bà Béch đã tử vong.

Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, Đươnl đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ tại CQĐT.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *