Đ̼ể̼ ̼“̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼o̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼…̼t̼é̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼.̼
̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼e̼x̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼“̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼̼ H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.H̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼…̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼–̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼̼ H̼u̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼M̼.̼T̼h̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼.̼ Họ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼n̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼.̼ A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ê̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼y̼ê̼u̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼”̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼đ̼ê̼m̼”̼…̼ P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼.̼ Q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼. ̼N̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼.

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼á̼i̼ ̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼è̼n̼.̼ K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ T̼ò̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.
̼Q̼u̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼.T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼m̼á̼y̼”̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼.
M̼ộ̼t̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ò̼a̼
̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼.̼C̼.̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼̼ S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼“̼q̼u̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼i̼l̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼”̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼. ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼e̼x̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼̼ N̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼ế̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼H̼ắ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼“̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼.̼ ̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼6̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼̼ Kh̼i̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼̼ T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼B̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼é̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼g̼ã̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ự̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼n̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ờ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.